VMD 89 isopropyl alkohol spray 400ml

Raktáron
Raktárkészlet:
1 db
VMD 89 isopropyl alkohol spray 400ml
2 116 Ft
Egységár: 5,29 Ft/ml

• 99,8%-os tisztaságú vízmentes izopropanol általános tisztításra. Kitűnően alkalmas lejátszófejek tisztítására, fluxok, alacsony zsírtartalmú olajok, poláris szennyeződések, és ásványi eredetű szennyeződések eltávolítására. A legtöbb flux higítására is használható.
• nem ózonkárosító
• műanyag felületen is használható
• gyorsan párolog
• nincs maradványanyag
• nem korrozív
• nettó töltet: 400ml

Részletek

 

veszélyt jelző piktrogram:   

                                           GHS02               GHS07

Figyelmeztés: Veszély

Figyelmeztető mondatok:

H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. A tartályban túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó

P210 Hőtől/szikrától/ nyílt lángtól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.

P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.

P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

P403 + P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó

P405 Elzárva tárolandó.

P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő.

Biztonsági adatlap a "LETÖLTÉSEK" menüpont alatt (csak regisztrált felhasználók részére).

Adatok
Cikkszám
8885
Hasonló termékek