VMD 46 etikett címke eltávolító spray 200ml

Nincs raktáron
VMD 46 etikett címke eltávolító spray 200ml
1 198 Ft
Egységár: 5,99 Ft/ml

• Hatékonyan eltávolítja a címkéket és öntapadó matricákat.
• Az összetételt lásd a részletes leírásban!
• nettó töltet: 200ml

Részletek

Veszélyes összetevők:


20% - 25% propán

50% - 60% Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt; kerozin

10% - 12.5% bután

5% - 7% dipentene; limonene

5% - 7% izobután

3% - 5% 1,2-dichloropropane; propylene dichloride

 

veszélyt jelző piktogramok:

           GHS07                       GHS02                         GHS09

 

Veszély megnevezése: VESZÉLY

Figyelmeztető mondatok:

H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. A tartályban túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok-Megelőzés:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó

P210 Hőtől/szikrától/ nyílt lángtól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.

P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.

P272 Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok-Elhárító intézkedések

P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.

P333 + P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni Óvintézkedésre vonatkozó mondat-Tárolás .

P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő. Óvintézkedésre vonatkozó mondat-Elhelyezés hulladékként:

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/ országos/nemzetközi előírásoknak (meghatározandó) megfelelően.

EUH018 A használat során tűzveszélyes/robbanásveszélyes gőz/levegő elegy keletkezhet.

Biztonsági adatlap a "LETÖLTÉSEK" menüpont alatt (csak regisztrált felhasználók részére).

Adatok
Gyártó
VMD
Cikkszám
8422
Hasonló termékek