VMD 45 impregnáló spray 400ml

Raktáron
Raktárkészlet:
1 db
VMD 45 impregnáló spray 400ml
1 990 Ft
Egységár: 4,98 Ft/ml

• Szilikon alapú víztaszító spray. Légáteresztő védőréteget képez, nem hagy foltot, színtelen. Ideális sátrak, esernyők, cipők, bőrtermékek stb. kezelésére. Növeli a kezelt felület élettartamát.
• Az összetételt lásd a részletes leírásban!
• nettó töltet: 400ml

Részletek

Összetétel:   

60% - 70% hexane

15% - 20% propane

5% - 7% butane

3% - 5% izobutane

 

veszélyt jelölő piktrogamok: 


          GHS07                        GHS02                        GHS09

 

Veszély megnevezése: VESZÉLY

Figyelmeztető mondatok:

H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. A tartályban túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

H315 Bőrirritáló hatású

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok-Megelőzés:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó

P210 Hőtől/szikrától/ nyílt lángtól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.

P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.

P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok-Elhárító intézkedések

P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.

P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblíté

s vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P332 + P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.

P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni

Óvintézkedésre vonatkozó mondat-Tárolás

P403 + P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.

P405 Elzárva tárolandó.

P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő. Óvintézkedésre vonatkozó mondat-Elhelyezés hulladékként:

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/ országos/nemzetközi előírásoknak (meghatározandó) megfelelően.

EUH018 A használat során tűzveszélyes/robbanásveszélyes gőz/levegő elegy keletkezhet.

Biztonsági adatlap a "LETÖLTÉSEK" menüpont alatt (csak regisztrált felhasználók részére).

Adatok
Cikkszám
10796
Hasonló termékek