VMD 21 szilikon olaj 400ml

Raktáron
Raktárkészlet:
2 db
VMD 21 szilikon olaj 400ml
1 599 Ft

• Hatékony kenő és ápoló spray, víztaszító és antisztatikus tulajdonságokkal. Alkalmazható gumi-, fa- és műanyag felületekre.
• Az összetételt lásd a részletes leírásban!
• nettó töltet: 400ml

Részletek

Összetétel:

60% - 70% hexán,

15% - 20% propán,

5% - 7% bután,

3% - 5% isobután

 

veszélyt jelölő piktogramok:

           GHS07                     GHS02                     GHS09

Veszély megnevezése: VESZÉLY

Figyelmeztető mondatok:

H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. A tartályban túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

H315 Bőrirritáló hatású

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok-Megelőzés:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó

P210 Hőtől/szikrától/ nyílt lángtól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.

P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.

P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok-Elhárító intézkedések

P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.

P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P332 + P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.

P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni

Óvintézkedésre vonatkozó mondat-Tárolás

P403 + P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.

P405 Elzárva tárolandó.

P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat-Elhelyezés hulladékként:

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/ országos/nemzetközi előírásoknak (meghatározandó) megfelelően.

Biztonsági adatlap a "LETÖLTÉSEK" menüpont alatt (csak regisztrált felhasználók részére).

EUH018 A használat során tűzveszélyes/robbanásveszélyes gőz/levegő elegy keletkezhet

Adatok
Cikkszám
9332
Hasonló termékek