Stannol 114033 forrasztóvíz 50ml

Nincs raktáron
Stannol 114033 forrasztóvíz 50ml
2 960 Ft

• A forrasztóvíz Nr. 1V egy aktivált szervetlen folyatószer, réz, vas, acél és sárgaréz áruk forrasztásához és ónozásához. A folyatószer maradványok korróziót okoznak. Ezek vízben oldódnak és vízzel vagy vizes mosóoldatokkal a sima felületekről el lehet őket távolítani.
• gyártói cikkszám: 114033

Részletek

Veszélyt jelző piktogramok
     

                GHS05                     GHS07                       GHS09

Figyelmeztetés: Veszély

Tartalma: cink-klorid

Figyelmeztető mondatok:

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H335 Légúti irritációt okozhat.

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P260 A gőzök, köd belélegzése tilos.

P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280 védőruha, védőkesztyű, szemvédő, arcvédő használata kötelező.

P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni TILOS hánytatni.

P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel vagy zuhany.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P310 Azonnal forduljon orvoshoz, TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ.

P405 Elzárva tárolandó. Hulladékgazdálkodás

P501 Ártalmatlanítsa tartalom és tartály a engedélyezett hulladékártalmatlanító létesítmény.

Biztonsági adatlap a "LETÖLTÉSEK" menüpont alatt (csak regisztrált felhasználók részére).

Adatok
Gyártó
Stannol
Cikkszám
10586
Hasonló termékek