Loctite 3g folyékony pillanatragasztó

Nincs raktáron
Loctite 3g folyékony pillanatragasztó
470 Ft
Egységár: 157 Ft/g

• az új összetételű, oldószermentes, silicotec tartalmú pillanatragasztó vízálló, csaknem minden anyaghoz használható
• megbízhatóan alkalmazható kül- és beltéri ragasztásokhoz egyaránt, mivel másodpercek alatt megköt
• kiemelkedő vízállóság a hidrofobizáló technológiának köszönhetően
• másodpercek alatt megköt
• csaknem minden anyaghoz
• oldószermentes
• tároló / tartalom: tubus / 3g

Részletek

veszélyt jelző piktogramok:

                                              GHS07

 

Figyelmeztés: Figyelem

Figyelmeztető mondatok:

H315 Bőrirritáló hatású

H317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H319 Súlyos szemirritációt okoz

H335 Légúti irritációt okozhat

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P101 – Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó

P103 – Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat

P271 – Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható

P302 + P352 – HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel

P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P304 + P340 – BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

P403 + P233 – Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.

P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/ országos/nemzetközi előírásoknak (meghatározandó) megfelelően..

Egyéb veszély: Előírásszerű használat esetén nem áll fenn veszély.

Adatok
Cikkszám
8283
Hasonló termékek